LICENCJONOWANY ZARZĄDCA

oferuje usługi w zakresie ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
będącymi własnością Skarbu Państwa, jednostek Samorządu Terytorialnego.

Każdorazowo szczegółowy zakres usług zawarty jest w umowie o zarządzanie
Obejmuje on miedzy innymi:
- przejęcie nieruchomości według aktualnego stanu posiadania;
- opracowywanie wieloletnich planów rozwoju (rozbudowy, nadbudowy, modernizacji) nieruchomości;
- sporządzanie rocznych planów gospodarczych;
- ustalanie opłat na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkań;
- prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie kosztów eksploatacji mieszkań;
- bieżąca konserwacja i utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym;
- planowanie i nadzorowanie prac remontowych ;
- utrzymanie czystości i porządku w budynku oraz wokół nieruchomości;
- zawieranie umów z dostawcami mediów (woda, ciepło, gaz, odbiór nieczystości itp.).
- doradztwo i nadzór nad zarządzanym budynkiem przez właścicieli lokali;
- inne według zapotrzebowania.

Wszystkie wyżej wymienione czynności wykonują osoby posiadające uprawnienia licencjonowanego zarządcy nieruchomości, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Projekt i wykonanie : ARKA